Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim), posiadającą  aktualne orzeczenie o potrzebie  kształcenia  specjalnego wystawionego przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Nauka w szkole 3 lata i odbywa się w oddziałach liczących od 10 do 16 uczniów.

Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach:

 • kucharz;
 • murarz-tynkarz;
 • pracownik  pomocniczy obsługi hotelowej.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przygotowuje uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanych zawodach, pracy zawodowej i samodzielnego życia w społeczeństwie. 

Zajęcia realizowane są  zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i podstawą programową wymienionych zawodów dla zasadniczych szkół zawodowych ogólnodostępnych przy stosowaniu specjalne metod edukacyjnych i szeroko pojętej indywidualizacji.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

 1. Zajęcia edukacyjne:
 • język polski
 • język angielski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • podstawy przedsiębiorczości
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • kształcenie zawodowe teoretyczne
 • kształcenie zawodowe praktyczne
 • zajęcia z wychowawcą
 • religia/etyka.
 1. Zajęcia rewalidacyjne:
  • zajęcia korygujące wady wymowy;
  • zajęcia korekcyjne wad postawy;
  • zajęcia wyrównujące wiadomości i umiejętności z poszczególnych przedmiotów szkolnych;
  • terapia pedagogiczna i psychologiczna;
  • treningi  EEG Biofeedback.
 2. Zajęcia pozalekcyjne:
  • sks;
  • koło teatralne;
  • koło komputerowe;
  • zajęcia psychoedukacyjne;
  • udział w projektach unijnych realizowanych przez placówkę.