Warunki przyjęcia do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w ZPSW w Głogowie

Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy w Głogowie jest placówką dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężeniami od 3 lat do 25 roku życia.

Warunkiem przyjęcia jest:

  • posiadanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
  • skierowanie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o którym mowa w  art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty:

  • wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) o wydanie skierowania do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w ZPSW w Głogowie;
  • oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
  • skierowanie starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o którym mowa w  art. 71b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).