SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego życia.

Edukacja uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli i  specjalistów pracujących z uczniami. Nauka w szkole trwa 3 lata i odbywa się w 6-8 osobowych zespołach klasowych.

Cele edukacji uczniów w szkole przysposabiającej do pracy:

 • utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy;
 • nabywanie nowych umiejętności praktycznych umożliwiających niezależne funkcjonowanie;
 • rozwijanie autonomii ucznia oraz wyposażenie go, w ramach posiadanych przez niego możliwości, w takie umiejętności i wiadomości aby:

–  mógł w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem;
–  zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie własnych potrzeb;
– był zaradny w codziennym życiu;
– mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego;
– przestrzegał ogólnie przyjętych norm na równi z innymi.

W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

 1. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne;
 • przysposobienie do pracy- w ramach zajęć uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności z zakresu: sporządzania posiłków, elementów szycia, prostych prac ogrodniczych, prac użyteczno-porządkowych, zajęć komputerowych, rękodzielnictwa.
 • religia/etyka;
 • wychowanie fizyczne
 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne:
 • wychowanie do życia w rodzinie;
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe;
 • zajęcia kształtujące kreatywność.
 1. Zajęcia rewalidacyjne:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia korekcyjne wad postawy;
 • zajęcia korygujące wady wymowy;
 • treningi EEG Biofeedback.
 1. Zajęcia pozalekcyjne zgodne z zainteresowaniami uczniów.
55