Szkoła Podstawowa Nr 5 kształci uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zajęcia edukacyjne prowadzone są w zespołach klasowych liczących  od 6 do 8 uczniów. Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniając jego potrzeby, predyspozycje i możliwości. Dzięki odpowiedniej motywacji i wsparciu uczniowie czują się akceptowani i spełnieni, mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz odnosić sukcesy w różnych dziedzinach. Nasi podopieczni aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach i uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. W wiele przedsięwzięć organizowanych na terenie szkoły włączani są również Rodzice.

Cele edukacji:

 • rozwijanie umiejętności z zakresu samoobsługi;
 • rozwijanie samodzielności;
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
 • wdrażanie do funkcjonowania w społeczeństwie;
 • rozwijanie umiejętności czytania, pisania oraz elementarnych umiejętności matematycznych.

W klasach I-III zajęcia edukacyjne prowadzone są w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Nauczanie odbywa się metodą ośrodków pracy. Wykorzystywane są również elementy innych metod.

W klasach IV-VI w procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie w środowisku;
 • muzyka z rytmiką;
 • plastyka;
 • technika;
 • wychowanie fizyczne;
 • religia/etyka

Wszyscy uczniowie objęci są również zajęcia rewalidacyjnymi:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia korekcyjne wad postawy;
 • zajęcia korygujące wady wymowy;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 • treningi EEG Biofeedback.