O ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W GŁOGOWIE

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie:

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie jest placówką przyjazną dziecku niepełnosprawnemu, otwartą na jego potrzeby i zainteresowania. Staramy się tworzyć w naszej placówce klimat wzajemnej życzliwości, tolerancji i współdziałania. Budujemy w naszych wychowankach poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości i wiarę we własne siły. Przekazujemy uczniom wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się w świecie. Łączymy naukę, wychowanie i opiekę dążąc do wprowadzenia niepełnosprawnych uczniów w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także zapewniamy możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku. Dużo uwagi poświęcamy, by w miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych niepełnosprawnego dziecka przygotować go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M.Konopnickiej:

Przedszkole Specjalne –dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła Podstawowa Nr 5 – szkoła dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Szkola Podstawowa Nr 8 – szkoła dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Gimnazjum Nr 7 – szkoła dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Gimnazjum Nr 8 – szkoła dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: szkoła dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; kształcenie w zawodzie kucharz i murarz-tynkarz; od 1.09.2014r. – kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: szkoła dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ze sprzężeniami oraz dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym

Placówka zapewnia całodobową opiekę w grupach wychowawczych przez pięć dni w tygodniu. Bogata oferta zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych: integracja sensoryczna, biofeedback, Rehacom, Sala Doświadczania Świata, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne prowadzone przez neuropedagogów. Systematycznie organizowane są tygodniowe Zielone Szkoły oraz turnusy rehabilitacyjne. Bogata oferta wycieczek edukacyjnych krajowych i zagranicznych. W palcówce są realizowane projekty „ Moja przyszłość w moich rękach” i „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których są organizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum i  Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodowych, sportowych rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. W placówce działa Klub Olimpiad Specjalnych.

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy jest placówką dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim i ze sprzężeniami od 3 lat do 25 roku życia. Organizuje indywidualne i zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Bursa Międzyszkolna

Bursa jest placówką dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oferującą opiekę przez pięć dni w tygodniu. Oferujemy: miejsca noclegowe w pokojach 2-, 3- i 4-osobowych; całodzienne wyżywienie i opiekę wychowawców, w tym  pomoc w nauce.