Gimnazjun Nr 8 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  i znacznym oferuje naukę w małych, kameralnych zespołach ( 6 – 7 osób). Edukacja polega na całościowej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej , opiekuńczej oraz profilaktycznej szkoły. Opiera się na Indywidualnych Programach Edukacyjno – Terapeutycznych ustalonych dla każdego ucznia na podstawie szczegółowej oceny poziomu jego funkcjonowania.
W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się zajęcia edukacyjne:

 • funkcjonowanie w środowisku;
 • muzyka z rytmiką;
 • plastyka;
 • technika;
 • wychowanie fizyczne;
 • religia/etyk

 Wszyscy uczniowie objęci są również zajęciami rewalidacyjnymi:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia korekcyjne wad postawy;
 • zajęcia korygujące wady wymowy;
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
 • treningi EEG Biofeedback.

 Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne, programy autorskie oraz liczne projekty edukacyjne. Odpowiednio dobrane programy nauczania i metody pracy oraz udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pozwalają uczniom na przełamywanie barier oraz osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Młodzież chętnie uczestniczy w licznych konkursach plastycznych, sportowych, artystycznych oraz bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Dalszą naukę uczniowie  kontynuują w Szkole Przysposabiającej do Pracy.