Gimnazjum Nr 7 obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką młodzież w wieku 13-21 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Klasy liczą do 16 uczniów. Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, a metody i formy pracy dostosowane są do ich możliwości i potrzeb.

Cele kształcenia w gimnazjum:

 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości;
 • kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 • przygotowanie do nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

W klasie drugiej realizowany jest projekt edukacyjny, a w klasie trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego. W procesie kształcenia wyodrębnia się:

 1.  Zajęcia edukacyjne:
 • język polski
 • język angielski
 • muzyka
 • plastyka
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia techniczne
 • zajęcia z wychowawcą
 • religia/etyka
 1. Zajęcia rewalidacyjne:
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zajęcia korekcyjne wad postawy;
 • zajęcia korygujące wady wymowy;
 • treningi EEG Biofeedback.
 1.  Zajęcia pozalekcyjne:
 • sks;
 • koło teatralne;
 • koło komputerowe;
 • udział w projektach unijnych realizowanych przez placówkę.