CELE I ZADANIA

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY

  • Pomoc nauczycielom w organizacji działalności kulturalnej, oświatowej,sportowej i rozrywkowej.
  • Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły.
  • Podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole.
  • Informowanie społeczności szkolnej o swoich przedsięwzięciach.
  • Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
  • Przedstawianie władzom szkoły potrzeb i opinii uczniów.
  • Uaktualnianie szkolnej gazetki ściennej.
  • Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.